Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Λεξικό όρων

Κεφάλαιο 5
Είσοδος-Έξοδος (Ι/Ο)

Στo κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στην Είσοδο/Έξοδο (Ι/Ο) ενός υπολογιστικού συστήματος. Έτσι, εστιάζουμε σε 4 θέματα:

1. Οι συσκευές Ι/Ο και η απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος.  

2. Οι αρτηρίες του υπολογιστή και η λειτουργία τους.

3. O τρόπος διασύνδεσης των συσκευών I/O με τη Μνήμη, τον Επεξεργαστή και το Λειτουργικό Σύστημα. 

4. Oι Διακοπές σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

Oι ενότητες του κεφαλαίου αυτού είναι οι ακόλουθες :


 

1.

 

Είσοδος/έξοδος (I/O) - Απόδοση ενός συστήματος 

Είσοδος/έξοδος (Ι/Ο) και χρησιμότητά της

Χρόνος απόκρισης εναντίον ρυθμού διαμεταγωγής

Θεωρήματα για υπολογισμό του χρόνου απόκρισης και του ρυθμού διαμεταγωγής

 

 

2.

 

Τύποι και χαρακτηριστικά των συσκευών Ι/Ο

Χαρακτηριστικά των συσκευών Ι/Ο

Τύποι αποθηκευτικών συσκευών

Μαγνητικοί δίσκοι
Οπτικοί δίσκοι
USB δίσκοι
Μαγνητικές ταινίες

 

 

3.

 

Αρτηρίες υπολογιστή

Αρτηρίες: συνδέοντας συσκευές Ι/Ο με τον επεξεργαστή και τη μνήμη

Ιστορική Αναδρομή και τα βασικά χαρακτηριστικά της USB αρτηρίας

Συναλλαγές αρτηρίας - ανάγνωση / εγγραφή

 

 

4.

 

Τύποι και πρότυπα αρτηριών

Tύποι αρτηριών

Αυξάνοντας το εύρος ζώνης της αρτηρίας 

Πρότυπα αρτηρίας

 

 

5.

 

Σύγχρονες και ασύγχρονες αρτηρίες - Πρωτόκολλο διαχωρισμένης συναλλαγής

Σύγχρονες και ασύγχρονες αρτηρίες

Επιλογή μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης αρτηρίας

Εναλλακτική υλοποίηση / Πρωτόκολλο διαχωρισμένης συναλλαγής

 

6.

Αποκτώντας πρόσβαση στην αρτηρία

Αποκτώντας πρόσβαση στην αρτηρία

Διαιτησία αρτηρίας

 

7.

Διασυνδέοντας συσκευές Ι/Ο με την  μνήμη, τον επεξεργαστή και το λειτουργικό σύστημα - Μέθοδος της εξέτασης

   Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος

   Δίνοντας ο Επεξεργαστής Εντολές στις Συσκευές I/O

   Επικοινωνώντας με τον επεξεργαστή/Εξέταση

 

8.

Διακοπές

Εννοια και λειτουργία των Διακοπών (interrupts)

Τύποι διακοπών

Ομοιότητες και διαφορές των διακοπών

 

9.

Απευθείας πρόσβαση στη μνήμη

  H λειτουργία της απευθείας πρόσβασης μνήμης

  DMA και το σύστημα μνήμης

Eπίλογος

 

10.

Σχεδιάζοντας ένα σύστημα εισόδου/εξόδου

 Σχεδιασμός συστημάτων Εισόδου/Εξόδου
 

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Εκπαίδευση από Απόσταση
Υπεύθυνος καθηγήτρια : Γρηγοριάδου Μαρία,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών