Κεφάλαιο 5 | Ενότητα1 | Eρωτήσεις Επισκόπησης  | Επόμενο | Προηγούμενο |Λεξικό όρων

Xρόνος απόκρισης εναντίον ρυθμού διαμεταγωγής

Η Είσοδος/ Έξοδος αποτελεί το τμήμα του υπολογιστικού συστήματος με το οποίο το σύστημα είναι σε θέση να ανταλλάξει δεδομένα με το περιβάλλον του (είτε με άλλους υπολογιστές είτε με τον άνθρωπο-χρήστη). Οι συσκευές εκείνες που απαρτίζουν το τμήμα Ι/Ο του υπολογιστή και με τις οποίες πραγματοποιείται η ανταλλαγή των δεδομένων ονομάζονται συσκευές εισόδου/εξόδου (συσκευές Ι/Ο).

  Δύο αντιφατικά μέτρα – Το Μοντέλο παραγωγού-εξυπηρέτη
  Η χρησιμότητα του χρόνου απόκρισης
  Ο Ρυθμός διαμεταγωγής είναι εξίσου απαραίτητος
  Συνύπαρξη ρυθμού διαμεταγωγής και χρόνου απόκρισης