Κεφάλαιο 6 | Ενότητα 3  | Ερωτήσεις Επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

 Ιστορική Αναδρομή και
τα βασικά χαρακτηριστικά της USB αρτηρίας

Ιστορική Αναδρομή: Οι πρώτοι Η/Υ είχαν μία μοναδική αρτηρία, που ήταν κοινή για τη CPU, RAM και τις συνιστώσες I/O (βλέπε ακόλουθο σχήμα):

Οι παλαιότερες πρώτης και δεύτερης γενιάς κεντρικές μονά-δες επεξεργασίας(CPU) έτρεχαν με σχετικά χαμηλές συχνό-τητες ρολογιού, και όλες οι συνιστώσες του συστήματος μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ταχύτητες.

Με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκαν διάφορες αρτηρίες I/O. Πολλές από αυτές αποτελούσαν απλά εξέλιξη κάποιων CPU αρτηριών.

Οι σύγχρονοι Η/Υ, συνήθως διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) αρτηρίες των εξής κατηγοριών:

  1. ISA, μία αρκετά παλιά κατηγορία αρτηριών.

  2. PCI (Peripheral Component Interconnect) - μία νέα,υψηλής ταχύτητας κατηγορία αρτηριών που συνεργάζεται με την ISA για να αυξήσει την ταχύτητα της.

  3. AGP, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κάρτες γραφικών
  4. USB (Universal Serial Bus), που είναι η πλέον σύγχρονη κατηγορία αρτηριών
Παράδειγμα