Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 8η: Διακοπές.

 Σκοπός  

 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει τη λειτουργία των διακοπών και ορισμένες παραμέτρους που τις ρυθμίζουν, καθώς επίσης και να παρουσιάσει τις ομοιότητες και διαφορές των διακοπών με τις εξαιρέσεις, τις υπορουτίνες και τη μέθοδο της εξέτασης.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε την έννοια και την λειτουργία των διακοπών,

 

περιγράφετε την ακολουθία των γεγονότων που συμβαίνουν κατά το χειρισμό μιας αίτησης διακοπής από μία συσκευή,

 

προσδιορίζετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές προτεραιότητες των συσκευών Ι/Ο,

 

ταξινομείτε τις διακοπές ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται,

 

συγκρίνετε τις διακοπές με τις υπορουτίνες, τις εξαιρέσεις και τη μέθοδο της εξέτασης.
 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Έννοια και λειτουργία των Διακοπών

Τύποι διακοπών

Ομοιότητες και διαφορές των διακοπών

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών