Κεφάλαιο 5 | Ενότητα 5 | Ερωτήσεις Επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

   Επιλογή μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης αρτηρίας

Στο σχήμα 5.5.3 φαίνονται υπό μορφή γραφικής παράστασης τα πλεονεκτήματα του σύγχρονου και του ασύγχρονου σχήματος και πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το ένα έναντι του άλλου.

 Αν και μία σύγχρονη αρτηρία μπορεί να είναι ταχύτερη, στην επιλογή ανάμεσα σε μία σύγχρονη και μία ασύγχρονη αρτηρία εμπλέκονται όχι μόνο το εύρος ζώνης δεδομένων, αλλά και το μέγεθος που θέλουμε να έχει το σύστημα I/O με βάση τη φυσική απόσταση των συσκευών και το πλήθος των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στην αρτηρία. Οι ασύγχρονες αρτηρίες μπορούν να προσαρμοστούν ευκολότερα στις μεταβολές της τεχνολογίας και μπορούν να υποστηρίξουν μία ευρύτερη ποικιλία από ταχύτητες απόκρισης συσκευών. Γι' αυτό το λόγο οι αρτηρίες I/O είναι συνήθως ασύγχρονες, παρά την αυξημένη επιβάρυνση που επιβάλλει μια ασύγχρονη αρτηρία.

Σχήμα 5.5.3. - Η επιλογή του τύπου της αρτηρίας σαν συνάρτηση του μήκους και των διακυμάνσεων των ταχυτήτων του I/O.Το σύγχρονο είναι καλύτερο μόνο στην περίπτωση που η απόσταση μεταξύ των συσκευών που επικοινωνούν είναι μικρή και όλες οι συσκευές εισόδου/εξόδου στην αρτηρία μεταδίδουν δεδομένα με παρόμοιες ταχύτητες.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

Τελικά, θεωρείτε ότι η σύγχρονη αρτηρία είναι κατά πολύ πιο γρήγορη από την ασύγχρονη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5