Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 1η: Η απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος και συγκρίνονται οι αποδόσεις διαφορετικών υπολογιστών.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

συγκρίνετε την απόδοση δύο ή περισσότερων υπολογιστικών συστημάτων,

 

διαφοροποιείτε την απόδοση ενός υπολογιστή ανάλογα με το κριτήριο μέτρησης,

 

επιλέγετε προγράμματα για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός υπολογιστή,

 

ορίζετε τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης και τον σταθμισμένο χρόνο εκτέλεσης,

 

προσεγγίζετε την απόδοση με τον κανονικοποιημένο χρόνο εκτέλεσης,

 

απαριθμείτε τα υπέρ και τα κατά του Γεωμετρικού Μέσου,

 

απαριθμείτε και διαχωρίζετε τις πιο συνηθισμένες "πλάνες και παγίδες".χρόνος απόκρισης,   χρόνος εκτέλεσης,  ρυθμαπόδοση,  απόδοση,
χρόνος χρήσης της ΚΜΕ,  χρόνος συστήματος ΚΜΕ,
πραγματικά προγράμματα,  πυρήνες,   σύνθετα προγράμματα δοκιμής,
αριθμητικός μέσος,  αρμονικός μέσος,   κανονικοποιημένος χρόνος εκτέλεσης,  


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Μέτρηση και καταγραφή της απόδοσης

             Μέτρα του χρόνου εκτέλεσης

Προγράμματα δοκιμής

Σύγκριση - Αποτελέσματα Απόδοσης

Συνολικός Χρόνος Εκτέλεσης και Σταθμισμένος Χρόνος Εκτέλεσης

Κανονικοποιημένος Χρόνος Εκτέλεσης - Συγκρίσεις

             Υπέρ και κατά του Γεωμετρικού Μέσου

Πλάνες και Παγίδες

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών