Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 2η: Η απόδοση της ΚΜΕ

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές σχεδίασης των υπολογιστικών συστημάτων.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

προσδιορίζετε τις ποσοτικές αρχές σχεδιασμού των υπολογιστών,

 

αναφέρετε το νόμο του Amdahl και τη σημασία του,

 

προσδιορίζετε και να συγκρίνετε την απόδοση των ΚΜΕ δύο υπολογιστών, χρησιμοποιώντας την εξίσωση της απόδοσης της ΚΜΕ,

 

εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο μετρώνται οι συνιστώσες της απόδοσης της ΚΜΕ,

 

αναφέρετε τους δείκτες της απόδοσης της ΚΜΕ και να επισημαίνετε τις όποιες επιτυχίες – αποτυχίες,

 

αναγνωρίζετε τη σχέση ανάμεσα στην τοπικότητα της αναφοράς και την απόδοση,

 

εξάγετε συμπεράσματα για τον ρυθμό επιτυχίας.

νόμος του Amdahl  κύκλος ρολογιού,  χρόνος ΚΜΕ,  τοπικότητα αναφοράς,
τοπικότητα χώρου, τοπικότητα χρόνου,  κύκλοι καθυστέρησης μνήμης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Ποσοτικές Αρχές Σχεδιασμού Υπολογιστών

             Ο Νόμος του Amdahl

H εξίσωση της απόδοσης της ΚΜΕ

Μέτρηση των συνιστωσών της απόδοσης της ΚΜΕ

Οι δείκτες απόδοσης της ΚΜΕ: Επιτυχίες & Αποτυχίες

Η τοπικότητα της αναφοράς και η απόδοση της ΚΜΕ

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών