Κεφάλαιο 1 | Ενότητα2 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο| Λεξικό όρων

Ποσοτικές Αρχές Σχεδιασμού Υπολογιστών

Έχοντας ήδη ορίσει, υπολογίσει και συνοψίσει την απόδοση μπορούμε να διερευνήσουμε μερικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές που είναι χρήσιμες για τον σχεδιασμό και την ανάλυση των υπολογιστών. Συγκεκριμένα θα εισάγουμε μερικές σημαντικές παρατηρήσεις για το πώς σχεδιάζουμε στηριζόμενοι στην απόδοση και τον λόγο κόστος /απόδοση. Τέλος θα εισάγουμε δύο εξισώσεις που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων .

      Κάνοντας την μέση περίπτωση πιο γρήγορη

Η πιο σημαντική και γενική αρχή στο σχεδιασμό υπολογιστών είναι να κάνουμε την μέση περίπτωση πιο γρήγορη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί δημιουργώντας ένα σχέδιο και μεροληπτώντας υπέρ της πιο συχνής περίπτωσης εις βάρος της πιο σπάνιας. Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και όταν πρέπει να αποφασίσουμε για την διάθεση των πόρων, αφού η πίεση για να επιταχύνουμε ένα περιστατικό είναι μεγαλύτερη όταν αυτό εμφανίζεται συχνά. Εάν βελτιώσουμε ένα πρόγραμμα με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης είναι εμφανές ότι θα βελτιώσουμε και την απόδοση.
Εφαρμόζοντας αυτή την απλή αρχή προσδιορίζουμε την πιο συχνή περίπτωση και κατά πόσο θα βελτιωθεί η απόδοση κάνοντας αυτή την περίπτωση πιο γρήγορη. Ένας πρωταρχικός νόμος που χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό αυτής της αρχής είναι ο νόμος του Amdahl.