Κεφάλαιο 1 | Ενότητα1 | Ερωτήσεις επισκόπησης| Προηγούμενο | Επόμενο| Λεξικό όρων

  Μέτρα του χρόνου εκτέλεσης

  Ο χρόνος εκτέλεσης με τη σειρά του, μπορεί να ορισθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το τί μετράμε . Ο πιό ορθός ορισμός του χρόνου είναι ο χρόνος “ρολογιού” ή χρόνος απόκρισης ή διανυθείς χρόνος, δηλαδή το άθροισμα του χρόνου αναμονής για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, μαζί με τις προσβάσεις στο δίσκο, στη μνήμη, τις διεργασίες εισόδου/εξόδου, τις εντολές λειτουργικού συστήματος, κλπ. .
Στον πολυπρογραμματισμό, η ΚΜΕ ενώ περιμένει για την εκτέλεση διεργασιών εισόδου-εξόδου, χωρίς απαραίτητα να περιορίζει τον διανυθέντα χρόνο ενός προγράμματος, δουλεύει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.

Άλλη μια έννοια που πρέπει να διασαφηνίσουμε είναι ο χρόνος της ΚΜΕ που περιλαμβάνει το χρόνο που αυτή υπολογίζει μη περιλαμβανομένου του χρόνου που περιμένει για είσοδο/έξοδο ή αυτού που τρέχει άλλα προγράμματα. Ο χρόνος της ΚΜΕ διαχωρίζεται στο χρόνο χρήστη της ΚΜΕ, αναφερόμενοι στο χρόνο που ξοδεύεται σε ένα πρόγραμμα και στο χρόνο συστήματος ΚΜΕ το χρόνο που το λειτουργικό σύστημα πραγματοποιεί εργασίες κατόπιν αιτήσεως του προγράμματος. Παραλείποντας περαιτέρω λεπτομέρειες σημειώνουμε ότι γίνεται διάκριση στην απόδοση που προκύπτει με τον χρόνο απόκρισης – elapsed time και τον χρόνο της ΚΜΕ. Ο όρος απόδοση του συστήματος αναφέρεται στον διανυθέντα χρόνο σε ένα σύστημα που δεν είναι φορτωμένο, ενώ η απόδοση της ΚΜΕ, αναφέρεται στο χρόνο χρήστη της ΚΜΕ σε ένα σύστημα που δεν είναι φορτωμένο. Θα ασχοληθούμε με την 1η περίπτωση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο χρόνο εκτέλεσης και το χρόνο της ΚΜΕ; Στην περίπτωση που δυσκολεύεστε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή, κρίνεται σκόπιμο να επαναλάβετε την ανάγνωση της προηγούμενης παραγράφου: «Μέτρα του χρόνου εκτέλεσης».