Κεφάλαιο 1 | Ενότητα1 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο| Λεξικό όρων

Μέτρηση και καταγραφή της απόδοσης

Στην ερώτηση «Πότε ένας υπολογιστής είναι "ταχύτερος" από έναν άλλο;», η απάντηση διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του ερωτούμενου. Ένας χρήστης Η/Υ ίσως απαντήσει : όταν ο Η/Υ τρέχει ένα πρόγραμμα σε λιγότερο χρόνο, ενώ ένας διαχειριστής συστήματος όταν ολοκληρώνει περισσότερες εργασίες σε μία ώρα. Ένας χρήστης ενδιαφέρεται να μειώσει το χρόνο απόκρισης ή χρόνο εκτέλεσης, ενώ ένας διαχειριστής μεγάλου κέντρου επεξεργασίας δεδομένων, επιδιώκει να αυξήσει τη ρυθμαπόδοση.

Ο χρόνος εκτέλεσης αφορά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αρχή ως την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Η ρυθμαπόδοση (throughput) είναι το σύνολο δουλειάς που γίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο.

Η απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος αναφέρεται στις επιδόσεις του, δηλαδή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που διαθέτει το σύστημα. Αντιστοιχεί κυρίως στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία και στη λειτουργική ευελιξία του υπολογιστικού συστήματος. Για τη σύγκριση δύο διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων, σχετίζουμε την απόδοση δύο διαφορετικών υπολογιστών, έστω Χ και Υ. "Ο Χ είναι ταχύτερος από τον Υ" σημαίνει ότι ο χρόνος απόκρισης ή εκτέλεσης στον Χ είναι μικρότερος από ότι στον Υ, για μια συγκεκριμένη εργασία . Πιο συγκεκριμένα, "ο Χ είναι n φορές ταχύτερος από τον Υ" σημαίνει ότι η απόδοση ισούται με (τύπος 1.1) :

(Τύπος 1.1)

Δεδομένου ότι ο χρόνος εκτέλεσης είναι αντιστρόφος ανάλογος της απόδοσης η παραπάνω σχέση μετατρέπεται ως εξής:

(Τύπος 1.2)

Σύμφωνα με τους τύπους 1.1 και 1.2, αυξάνοντας την απόδοση μειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης και αντίστροφα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Τι σημαίνει η φράση «Η ρυθμαπόδοση του υπολογιστή Χ είναι 1,3 φορές μεγαλύτερη από αυτή του υπολογιστή Υ»;
Να επιλέξετε μία από τις παρακάτω απαντήσεις και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
α) Ο χρόνος εκτέλεσης μίας εργασίας από τον Χ είναι 1,3 φορές μικρότερος από το χρόνο εκτέλεσης στον Υ.
β) Ο αριθμός των εργασιών που εκτελούνται στον Χ, είναι 1,3 φορές περισσότερες από τις εργασίες που εκτελούνται στον Υ, στη μονάδα του χρόνου.
γ) Ο Χ είναι ταχύτερος από τον Υ κατά 1,3 φορές.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1Τελικά μπορούμε να πούμε ότι είτε μας ενδιαφέρει η ρυθμαπόδοση είτε ο χρόνος απόκρισης το μέτρο κλειδί είναι ο χρόνος . Ο υπολογιστής που φέρει εις πέρας τον ίδιο φόρτο εργασίας σε λιγότερο χρόνο είναι ο ταχύτερος. Η διαφορά έγκειται στο αν μετράμε μια εργασία (χρόνος απόκρισης) ή πολλές (ρυθμαπόδοση).

Το μοναδικό αξιόπιστο και αμετάβλητο μέτρο της απόδοσης ενός υπολογιστικού συστήματος είναι ο χρόνος εκτέλεσης των πραγματικών προγραμμάτων, σταοποία έχουμε άμεση και χωρίς καθυστέρηση επεξεργασία δεδομένων. Οι όποιες άλλες εναλλακτικές επιλογές οδηγούν σε παρανοήσεις και λάθη.