Πίσω

Δραστηριότητα 1

   Τι σημαίνει η φράση «Η ρυθμαπόδοση του υπολογιστή Χ είναι 1,3 φορές μεγαλύτερη από αυτή του υπολογιστή Υ»;
Να επιλέξετε μία από τις παρακάτω απαντήσεις και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
α) Ο χρόνος εκτέλεσης μίας εργασίας από τον Χ είναι 1,3 φορές μικρότερος από το χρόνο εκτέλεσης στον Υ.
β) Ο αριθμός των εργασιών που εκτελούνται στον Χ, είναι 1,3 φορές περισσότερες από τις εργασίες που εκτελούνται στον Υ, στη μονάδα του χρόνου.
γ) Ο Χ είναι ταχύτερος από τον Υ κατά 1,3 φορές.


Απάντηση δραστηριότητας 1

   Η σωστή απάντηση είναι η (β) σύμφωνα με τον ορισμό της ρυθμαπόδοσης: η ρυθμαπόδοση είναι το σύνολο δουλειάς που γίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο.