Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 4 | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 4η: Η ιδεατή μνήμη και η προστασία της

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την ιδεατή μνήμη, τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή χρησιμοποιείται.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε την τεχνική της ιδεατής μνήμης,

 

συγκρίνετε την ιδεατή με την κρυφή μνήμη,

 

κατηγοριοποιείτε τα συστήματα της ιδεατής μνήμης,

 

προσδιορίζετε τις τεχνικές για γρήγορη μετάφραση διευθύνσεων,

 

επιλέγετε το κατάλληλο μέγεθος σελίδας της ιδεατής μνήμης,

 

περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η προστασία σε περιβάλλοντα πολυπρογραμματισμού,

 

απαριθμείτε τις προϋποθέσεις για την προστασία των διεργασιών.ιδεατή μνήμη,   ιδεατές διευθύνσεις,   σελίδα,   τμήμα,   σελιδοποίηση,   τμηματοποίηση,   πίνακας σελίδων,   καταχωρητής μετάφρασης,   bit αναφοράς,   bit τροποποίησης,   εσωτερικός κατακερματισμός,   πολυπρογραμματισμός,   διεργασία,   πολλαπλή προσπέλαση,  


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Η Ιδεατή μνήμη

Σύγκριση ιδεατής μνήμης και κρυφής μνήμης

Τεχνικές για γρήγορη μετάφραση διευθύνσεων

Επιλογή μεγέθους σελίδας

Προστασία σε περιβάλλοντα πολυπρογραμματισμού

Η προστασία των διεργασιών

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών