Κεφάλαιο 4 | Ενότητα4 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο| Λεξικό όρων

Η Ιδεατή μνήμη

  Για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα είναι απαραίτητο να φορτωθεί στην κύρια μνήμη του υπολογιστή. Όταν το πρόγραμμα είναι μικρότερο από το μέγεθος της κύριας μνήμης, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει, όταν το πρόγραμμα είναι μεγαλύτερο από την κύρια μνήμη ή από το τμήμα της κύριας μνήμης που διατίθεται γι΄ αυτό, στην περίπτωση του πολυπρογραμματισμού.

Στα σύγχρονα συστήματα υπολογιστών χρησιμοποιείται η τεχνική της ιδεατής μνήμης, η οποία υλοποιείται με τη χρήση ενός τμήματος του σκληρού δίσκου σαν μία λογική επέκταση της κύριας μνήμης. Στα σύγχρονα συστήματα υπολογιστών χρησιμοποιείται η τεχνική της ιδεατής μνήμης, η οποία υλοποιείται με τη χρήση ενός τμήματος του σκληρού δίσκου σαν μία λογική επέκταση της κύριας μνήμης.

Το Λειτουργικό Σύστημα σε συνεργασία με το κατάλληλο υλικό κρατάει στην κύρια μνήμη εκείνα τα τμήματα του προγράμματος που χρησιμοποιούνται και τα υπόλοιπα τα διατηρεί στο σκληρό δίσκο. Τα τμήματα αυτά μεταφέρονται στην κύρια μνήμη, όταν ζητηθούν. Αντίστοιχα τμήματα της κύριας μνήμης μπορούν να μεταφερθούν στο δίσκο, όταν δε χρησιμοποιούνται. Για την επιλογή των τμημάτων που θα μεταφερθούν χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται εναλλαγή.
Η τεχνική αυτή απαλλάσσει τον προγραμματιστή από την ανάγκη να χωρίσει το πρόγραμμα του σε τμήματα ικανά να μεταφερθούν σε συγκεκριμένο μέγεθος της κύριας μνήμης. Τα προγράμματά χρησιμοποιούν ιδεατές διευθύνσεις, δηλαδή απευθύνονται σε μία ιδεατή μνήμη η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από την κύρια μνήμη ενός υπολογιστή. Όταν το πρόγραμμα εκτελεστεί, τότε το Λειτουργικό Σύστημα με τη συνεργασία του υλικού αναλαμβάνει να μετατρέψει τις ιδεατές διευθύνσεις σε πραγματικές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Να εξηγήσετε σε 10 περίπου γραμμές τι είναι η ιδεατή μνήμη και για ποιο λόγο χρησιμοποιείται στους υπολογιστές. Να συγκρίνετε την απάντησή σας με την υποενότητα που μόλις διαβάσατε: «Η ιδεατή μνήμη».