Κεφάλαιο 4 | Ενότητα4 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Προηγούμενο | Επόμενο| Λεξικό όρων

Επιλογή μεγέθους σελίδας

  Η πιο χρήσιμη παράμετρος από πλευράς αρχιτεκτονικής είναι το μέγεθος σελίδας. Η επιλογή της σελίδας είναι θέμα ισορροπίας παραμέτρων, ανάμεσα σ' εκείνες οι οποίες ευνοούν ένα μεγαλύτερο μέγεθος σελίδας και σ' εκείνες που ευνοούν ένα μικρότερο μέγεθος. Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ του μεγαλύτερου μεγέθους είναι:

Το κύριο κίνητρο για μικρότερο μέγεθος σελίδας είναι η συντηρητική αποθήκευση. Ένα μικρό μέγεθος σελίδας θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο χαμένο χώρο αποθήκευσης όταν μια ενιαία περιοχή της ιδεατής μνήμης δεν είναι ίση στο μέγεθος με ένα πολλαπλάσιο του μεγέθους σελίδας. Ο όρος γι' αυτήν την αχρησιμοποίητη μνήμη σε μια σελίδα είναι εσωτερικός κατακερματισμός.
Μια τελευταία επίπτωση είναι ο χρόνος εκκίνησης μιας διεργασίας. Πολλές διεργασίες είναι μικρές κι έτσι μεγαλύτερα μεγέθη σελίδας θα επιμήκυναν το χρόνο που απαιτείται για να κληθεί μια διεργασία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Να προσδιορίσετε τις διαφορές της σελιδοποίησης και της τμηματοποίησης και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Σελιδοποίηση Τμηματοποίηση
Λέξεις ανά διεύθυνση
. . .
. . .
Ορατό στον προγραμματιστή
. . .
. . .
Αντικατάσταση μπλοκ
. . .
. . .
Χρήση του μεγέθους της μνήμης
. . .
. . .
Αποδοτική χρήση δίσκου
. . .
. . .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4