Πίσω

Δραστηριότητα 4

Να προσδιορίσετε τις διαφορές της σελιδοποίησης και της τμηματοποίησης και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Σελιδοποίηση Τμηματοποίηση
Λέξεις ανά διεύθυνση
. . .
. . .
Ορατό στον προγραμματιστή
. . .
. . .
Αντικατάσταση μπλοκ
. . .
. . .
Χρήση του μεγέθους της μνήμης
. . .
. . .
Αποδοτική χρήση δίσκου
. . .
. . .

Απάντηση δραστηριότητας 4

Σελιδοποίηση Τμηματοποίηση
Λέξεις ανά διεύθυνση Μία Δύο
(τμήμα και μετατόπιση)
Ορατό στον προγραμματιστή Αθέατο στον προγραμματιστή εφαρμογών Μπορεί να είναι ορατό
Αντικατάσταση μπλοκ Εύκολη Δύσκολη (πρέπει να βρεθεί συγκεκριμένου μεγέθους τμήμα στη μνήμη)
Χρήση του μεγέθους της μνήμης Εσωτερικός κατακερματισμός (υπάρχουν τμήματα σελίδας που δεν χρησιμοποιούνται) Εξωτερικός κατακερματισμός (υπάρχουν τμήματα στη μνήμη που δεν χρησιμοποιούνται)
Αποδοτική χρήση δίσκου Ναι (το μέγεθος σελίδας επιλέγεται ανάλογα) Όχι πάντα (τα μικρά τμήματα μπορεί να μεταφέρουν πολύ λίγα δεδομένα)