Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 5 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο |
 Λεξικό όρων

Τρόποι διευθυνσιοδότησης στον VAX

Οι τελεστέοι μπορούν να βρίσκονται είτε σε καταχωρητές, είτε να περιέχονται σαν απευθείας δεδομένα στην εντολή. Για να καθοριστεί η θέση ενός τελεστέου που βρίσκεται στην κύρια μνήμη, χρησιμοποιείται μια διεύθυνση των 32-bits. Η διεύθυνση αυτή προσδιορίζεται μέσω του τρόπου διευθυνσιοδότησης και του περιεχομένου ενός καταχωρητή.Οι τελεστέοι μπορούν να βρίσκονται είτε σε καταχωρητές, είτε να περιέχονται σαν απευθείας δεδομένα στην εντολή. Για να καθοριστεί η θέση ενός τελεστέου που βρίσκεται στην κύρια μνήμη, χρησιμοποιείται μια διεύθυνση των 32-bits. Η διεύθυνση αυτή προσδιορίζεται μέσω του τρόπου διευθυνσιοδότησης και του περιεχομένου ενός καταχωρητή.
Κάθε προσδιοριστής τελεστέου σε μια εντολή ξεκινά με ένα byte (b
7b6b5b4b3b2b1b0) του οποίου η μορφή είναι η εξής: το πάνω μισό (δηλαδή τα bit b7 έως b4), καθορίζουν τον τρόπο της διευθυνσιοδότησης του τελεστέου όπως αυτός φαίνεται στον πίνακα, το υπόλοιπο μισό είναι ένας καταχωρητής το περιεχόμενο του οποίου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διεύθυνσης του τελεστέου.

 
 
b7 b6 b5 b4
Δεκαδικό ισοδύναμο
Τρόπος
διευθυνσιοδότησης

Συμβολική
αναπαράσταση
 

Σημασία
0 0 X X
"0"
Απευθείας (literal)
S­ # τιμή
Τα bit b5-0 του mode καθορίζουν τον τελεστέο 
0 1 0 0
4
Με δείκτη
{Indexable mode}
[Ri]*
Διεύθυνση= A+k[Ri],
όπου το Α είναι η διεύθυνση ενός πίνακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τρόπος διευθυνσιοδότησης, ενώ ο καταχωρητής Ri δείχνει τη θέση του δείκτη μέσα στον πίνακα και το k καθορίζεται από το μήκος του τελεστέου σε bytes
0 1 0 1
5
Άμεσος καταχωρητή
Rn
Διεύθυνση= Rn
0 1 1 0
6
Έμμεσος Καταχωρητή
(Rn)
Διεύθυνση = [Rn]
0 1 1 1
7
Αυτοελάττωσης
-(Rn)
Μείωσε το περιεχόμενο του Rn ,
Διεύθυνση = [Rn]
1 0 0 0
8
Αυτοαύξησης
(Rn)+
Διεύθυνση = [Rn],
Αύξησε το περιεχόμενο του Rn
1 0 0 1
9
Έμμεσος Αυτοαύξησης
@(Rn)
Διεύθυνση = [[Rn]],
Αύξησε το περιεχόμενο του Rn
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0
10
12
14
Με μετατόπιση
Διεύθυνση = D + [Rn]
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
    11 
13
15
Έμμεσος με μετατόπιση
@
Διεύθυνση = [D + [Rn]]
Πίνακας - Οι τρόποι διευθυνσιοδότησης του VAX
 

   Παρακάτω φαίνονται οι τρόποι διευθυνσιοδότησης του VAX όταν
Rn είναι ο απαριθμητής προγράμματος (R15)
 
1 0 0 0
8
Απευθείας
(Αυτοαύξησης)
Ι­ # Τιμή
Διεύθυνση = [PC],
Αύξησε το περιεχόμενο του PC
1 0 0 1
9
Απόλυτος
(Έμμεσος Αυτοαύξησης)
@#Α
Διεύθυνση = [[PC]]=A,
PC ¬ [PC]+4
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0
10
12
14
Σχετικός 
(Με μετατόπιση)
Διεύθυνση = D + [PC] =A
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
11
13
15
Έμμεσος σχετικός
(Έμμεσος με μετατόπιση)
B­
@ W­ Α
L­
Διεύθυνση = [D + [PC]] = [A]