Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 5 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Κωδικοποίηση εντολών του VAX

   Οι εντολές στον VAX αποτελούνται από ένα πλήθος bytes που καταλαμβάνουν διαδοχικές θέσεις στη μνήμη και μπορούν να ξεκινήσουν σε οποιαδήποτε διεύθυνση μνήμης. Κάθε εντολή αποτελείται από:

Η μορφή μιας εντολής κ τελεστεών που αρχίζει στη διεύθυνση Α της κύριας μνήμης φαίνεται στο σχήμα
 
Κωδικός λειτουργίας
(opcode)
Προσδιοριστής 1ου τελεστέου
(Operand specifier 1)
Προσδιοριστής 2ουτελεστέου
(Operand specifier 2)
.

.

Προσδιοριστής kου τελεστέου
(Operand specifier k)

Σχήμα 2.5.2 - Γενική μορφή εντολής στον VAX. Το μέγεθος κάθε θέσης μνήμης είναι 1 byte. Κάθε προσδιοριστής τελεστέου μπορεί να καταλαμβάνει περισσότερα του ενός συνεχόμενα bytes, ενώ η εντολή μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ μέχρι και 6 τελεστέους.


 

Παραδείγματα
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Να εξηγήσετε πως παριστάνεται στην κύρια μνήμη η παρακάτω εντολή μετακίνησης:

MOVB I #53,R2
Ποιος τρόπος διευθυνσιοδότησης χρησιμοποιείται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Ποια είναι η αναπαράσταση της παρακάτω εντολής στη μνήμη του υπολογιστή VAX;

CLRL R4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Ποια είναι η αναπαράσταση της παρακάτω εντολής στη μνήμη του υπολογιστή VAX;

ADDW3 B50(R1), (R2), @(R3)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

Ποια είναι η αναπαράσταση της παρακάτω εντολής στη μνήμη του υπολογιστή VAX;

MOVL @W1146(R15), R0

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5