Κεφάλαιο2 | Ενότητα2 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο | Λεξικό όρων

Κατηγορίες εντολών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Οι εντολές ενός υπολογιστή χρησιμοποιούν τελεστές και τελεστέους. Μπορείτε να εντοπίσετε τις διαφορές ανάμεσα στους δύο αυτούς όρους; Για περισσότερες λεπτομέρειες καλό θα ήταν να ανατρέξετε στην 1η ενότητα αυτού του κεφαλαίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1


   Οι τελεστές που υποστηρίζονται από τις περισσότερες αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών είναι οι εξής:
 
Τύπος εντολής
Eπεξήγηση
Αριθμητική και λογική
Αριθμητικές και λογικές πράξεις μεταξύ ακεραίων: πρόσθεση, αφαίρεση, λογικό ΚΑΙ, λογικό Η
Μεταφορά δεδομένων
α)Μεταφορά από τον επεξεργαστή στην κύρια μνήμη ή αντιστρόφως
β)Μεταφορά από μία θέση κύριας μνήμης σε μία άλλη
γ)Μεταφορά δεδομένων στον επεξεργαστή
Εντολή που αλλάζει τη ροή εκτέλεσης του προγράμματος
Διακλάδωση με συνθήκη, μεταπήδηση, κλήση διαδικασίας και επιστροφή, παγίδες 
Συστήματος
Κλήση λειτουργικού συστήματος, εντολές διαχείρισης εικονικής μνήμης
Κινητής Υποδιαστολής
Αριθμητικές πράξεις μεταξύ κλασματικών αριθμών κινητής υποδιαστολής όπως: πρόσθεση, πολ/σμός
Δεκαδικός
Αριθμητικές πράξεις μεταξύ δεκαδικών αριθμών: πρόσθεση, πολ/σμός, μετατροπές δεκαδικών σε χαρακτήρες
Συμβολοσειρά
Μετακίνηση / σύγκριση συμβολοσειρών, αναζήτηση σε συμβολοσειρές
Γραφικά
Πράξεις μεταξύ των pixels, πράξεις συμπίεσης/αποσυμπίεσης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όλοι οι υπολογιστές γενικά υποστηρίζουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο εντολών για τις τρεις πρώτες κατηγορίες. Η υποστήριξη συναρτήσεων συστήματος ποικίλει από αρχιτεκτονική σε αρχιτεκτονική, αλλά όλοι οι υπολογιστές πρέπει να έχουν ορισμένες εντολές που να υποστηρίζουν βασικές λειτουργίες συστήματος. Το πλήθος των εντολών που υποστηρίζουν τις τρεις τελευταίες κατηγορίες μπορεί να κυμαίνεται από μηδέν έως ένα εκτεταμένο σύνολο από ειδικές εντολές. Σε ορισμένους υπολογιστές ο μεταγλωττιστής συνθέτει δεκαδικές εντολές και εντολές για συμβολοσειρές χρησιμοποιώντας απλούστερες εντολές.