Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 4 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Τρόποι διευθυνσιοδότησης στον DLX
 
 

Oι τρόποι διευθυνσιοδότησης δεδομένων στον DLX είναι δύο:

Aπευθείας (με πεδίο 16-bits για τη τιμή του απευθείας δεδομένου)

Mετατόπιση (με πεδίο 16-bits για τη μετατόπιση)

Οι δύο παραπάνω τρόποι διευθυνσιοδότησης εφαρμόζονται ως εξής:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

α) Ποιος τρόπος διευθυνσιοδότησης χρησιμοποιείται στην παρακάτω εντολή του υπολογιστή DLX; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ADDI R5, R3, #100
β) Να περιγράψετε την εκτέλεση της εντολής. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν το περιεχόμενο του καταχωρητή R3 είναι 20;
γ) Να εκτελέσετε την παραπάνω εντολή χρησιμοποιώντας το λογισμικό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
http://hermes.di.uoa.gr/DLXSim/instuctions/instr.html
δ) Να συγκρίνετε το αποτέλεσμα της εκτέλεση της εντολής από το λογισμικό, με την απάντηση που δώσατε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1Σε όλες τις αριθμητικές και λογικές εντολές στις οποίες δεν χρησιμοποιείται o απευθείας τρόπος διευθυνσιοδότησης, στον κωδικό λειτουργίας βρίσκεται κωδικοποιημένη η πληροφορία ότι η εντολή είναι μια αριθμητική / λογική εντολή και υπονοείται ότι χρησιμοποιείται ο τρόπος διευθυνσιοδότησης άμεσος καταχωρητή. Δηλαδή τόσο οι πηγαίοι τελεστέοι όσο και ο τελεστέος προορισμού είναι περιεχόμενα καταχωρητή.

Παράδειγμα

Στην εντολή LB R5, 100(R1) η διεύθυνση του πηγαίου τελεστέου υπολογίζεται προσθέτοντας τη τιμή 100 με το περιεχόμενο του καταχωρητή R1. Το αποτέλεσμα αυτής της πρόσθεσης είναι η διεύθυνση μιας θέσης στη μνήμη. Γίνεται ανάγνωση του περιεχομένου της θέσης μνήμης και στη συνέχεια καταχωρείται στον καταχωρητή R5.

Ο τρόπος διευθυνσιοδότησης έμμεσος καταχωρητή προκύπτει χρησιμοποιώντας ως τιμή μετατόπισης την τιμή 0. Έτσι για παράδειγμα στην εντολή LB R3, 0(R5) παρατηρούμε ότι η τιμή της μετατόπισης είναι 0. Στην εντολή αυτή, η διεύθυνση του πηγαίου τελεστέου υπολογίζεται προσθέτοντας την τιμή 0 στο περιεχόμενο του καταχωρητή R5. Δηλαδή, η διεύθυνση του πηγαίου τελεστέου είναι το περιεχόμενο του καταχωρητή R5 (έμμεσος καταχωρητή). Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης που έχει τη διεύθυνση αυτή διαβάζεται και στη συνέχεια καταχωρείται στον καταχωρητή R3.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Ο τρόπος διευθυνσιοδότησης έμμεσος καταχωρητή προκύπτει από τον τρόπο διευθυνσιοδότησης με μετατόπιση. Μπορείτε να βρείτε έναν άλλο τρόπο διευθυνσιοδότησης που να προκύπτει με ανάλογο τρόπο από τους τρόπους διευθυνσιοδότησης που χρησιμοποιεί ο DLX; Να δώσετε ένα παράδειγμα εντολής του DLX που χρησιμοποιεί τον τρόπο διευθυνσιοδότησης που προτείνατε. Στην περίπτωση που δυσκολεύεστε, κρίνεται σκόπιμο να ανατρέξετε στον πίνακα του σχήματος 2.3.2 της 3ης ενότητας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2


Παρατηρούμε ότι στον DLX μας προσφέρονται τέσσερις τρόποι διευθυνσιοδότησης, παρά το γεγονός ότι ο DLX υποστηρίζει μόνο δύο.