Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 6: H Αρχιτεκτονική του υπολογιστή MIPS.


 Σκοπός  

 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική του υπολογιστή MIPS.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναφέρετε τους καταχωρητές και τους τύπους δεδομένων του MIPS,

 

παρουσιάζετε τους τρόπους διευθυνσιοδότησης που χρησιμοποιούνται στον MIPS,

 

αναφέρετε τους τρόπους κωδικοποίησης των εντολών του MIPS,

 

απαριθμείτε τις εντολές που υποστηρίζει ο MIPS,

 

εξηγείτε την εκτέλεση των εντολών που υποστηρίζει ο MIPS,

 

χρησιμοποιείτε τον προσομοιωτή PCSPim για την εκτέλεση προγραμμάτων σε γλώσσα assembly.ευθυγραμμισμένα δεδομένα


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον υπολογιστή MIPS

Τρόποι διευθυνσιοδότησης του υπολογιστή MIPS

Κωδικοποίηση εντολών του MIPS

Σύνολο εντολών του MIPS

Ο προσομοιωτής PCSPim

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών