Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 6 | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Σύνολο εντολών του MIPS

Παρακάτω, παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας που περιλαμβάνει όλους του τύπους εντολών του MIPS καθώς και τη σημασία της κάθε εντολής.

Τύπος εντολής/ κωδικός πράξης Σημασία εντολής
Εντολές επικοινωνίας
με τη μνήμη
Μετακίνηση δεδομένων μεταξύ καταχωρητών και μνήμης
lb, lbu, sb Φόρτωση byte, φόρτωση byte χωρίς πρόσημο, αποθήκευση byte.
lh, lhu ,sh Φόρτωση μισής λέξης, φόρτωση μισής λέξης χωρίς πρόσημο, αποθήκευση μισής λέξης.
lw, sw Φόρτωση λέξης, αποθήκευση λέξης (σε/από καταχωρητή ακεραίων).
lwc1, ldc1, swc1, swc1 Φόρτωση καταχωρητή κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας, φόρτωση καταχωρητή κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας, αποθήκευση καταχωρητή κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας, αποθήκευση καταχωρητή κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας.
Αριθμητικές / λογικές
εντολές
Πράξεις σε ακέραια ή λογικά δεδομένα που βρίσκονται σε καταχωρητές γενικής χρήσης
add, addi, addu, addui Πρόσθεση, απευθείας πρόσθεση (όλα τα απευθείας δεδομένα είναι 16 bits) με πρόσημο και χωρίς.
sub, subi, subu, subui Αφαίρεση, απευθείας αφαίρεση προσημασμένη και μη.
mult, multu, div, divu Πολλαπλασιασμός και διαίρεση, προσημασμένα και μη. Οι τελεστέοι πρέπει να βρίσκονται σε καταχωρητές κινητής υποδιαστολής. Όλες οι πράξεις παίρνουν και δίνουν τιμές 32-bit.
and, andi And, απευθείας and.
or, ori, xor, xori Or, απευθείας or, αποκλειστικό or, απευθείας αποκλειστικό or.
lui Φόρτωση στα δύο πιο σημαντικά bytes ενός καταχωρητή μια απευθείας τιμή των 16 bits.
sslv, srlv, srav, sll, srl, sra Ολισθήσεις: απευθείας (S_I) και μεταβλητή (S_) μορφή. Οι ολισθήσεις είναι αριστερές λογικές, δεξιές λογικές, δεξιές αριθμητικές.
slt Η συνθήκη: "_" μπορεί να είναι LT,GT, LE, GE, EQ, NE
Διακλαδώσεις Διακλαδώσεις με συνθήκη και μεταπηδήσεις. PC-σχετικές ή μέσω καταχωρητών
beq, bne Διακλάδωση αν το περιεχόμενο του καταχωρητή  είναι ίσο/άνισο με το περιεχόμενο κάποιου άλλου καταχωρητή.
j, jr Μεταπηδήσεις: 26-bit offset από PC+4 (J) ή στόχος σε καταχωρητή (jr).
jal, jalr Μεταπήδηση και σύνδεση: σώσε PC+4 στον $31,στόχος είναι PC-σχετικός (jal) ή ένας καταχωρητής (jal).
break Μεταφορά στο λειτουργικό σύστημα σε ένα διάνυσμα διεύθυνσης
rfe Επιστροφή στον χρησιμοποιούμενο κώδικα από μία εξαίρεση. Επαναφύλαξη του Τρόπου του χρήστη.