Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 6 | Επόμενο | Λεξικό όρων

Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον υπολογιστή MIPS

Ο MIPS διαθέτει 32 καταχωρητές γενικής χρήσης των 32 δυαδικών ψηφίων (32 bits) οι οποίοι ονομάζονται $0, $1, … , $31 αντίστοιχα και χρησιμοποιούνται ως εξής:

Ο καταχωρητής $0 έχει πάντα την τιμή 0.

Ο υπολογιστής MIPS περιέχει 32 επιπλέον ειδικούς καταχωρητές για τα δεδομένα κινητής υποδιαστολής, οι οποίοι ονομάζονται καταχωρητές κινητής υποδιαστολής και συμβολίζονται με: $f0, $f1, ..., $f31. Μόνο οι 16 από τους καταχωρητές κινητής υποδιαστολής του MIPS χρησιμοποιούνται για τα δεδομένα μονής ακρίβειας και είναι οι : $f0, $f2, ..., $f30. Για τα δεδομένα κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας, οι 16 αυτοί καταχωρητές σχηματίζουν 8 ζευγάρια καταχωρητών, που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς. Οι καταχωρητές κινητής υποδιαστολής με μονό αριθμό ($f1, $f3, ..., $f31), χρησιμοποιούνται για την φόρτωση ή αποθήκευση των λιγότερο σημαντικών ψηφίων στους αριθμούς κινητής υποδιαστολής των 64 bits.


Οι τύποι δεδομένων του υπολογιστή MIPS είναι:

* 1 byte (8 bits), 2 bytes (16 bits – μισή λέξη) και 4 bytes (32 bits - λέξη) για ακέραια δεδομένα.
* 4 bytes (32 bits) απλής ακρίβειας και 8 bytes (64 bits) διπλής ακρίβειας για κλασματικούς αριθμούς (κινητής υποδιαστολής).
Όλες οι εντολές στον MIPS έχουν μέγεθος 4 bytes.