Κεφάλαιο2 | Ενότητα3 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο | Λεξικό όρων

Τύποι και μεγέθη τελεστέων

   Ο βασικός τρόπος με τον οποίο ορίζεται ο τύπος ενός τελεστέουείναι η κωδικοποίησή του στον κωδικό λειτουργίας της εντολής.

   Οι συνήθεις τύποι τελεστέων είναι οι εξής :
 

Τύπος τελεστέου
Μέγεθος
Χαρακτήρας με ASCII κωδικοποίηση
1 byte
Μισή λέξη (short integer)
2 bytes
Λέξη (integer)
4 bytes
Κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας 
4 bytes
Κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας 
8 bytes

Σχήμα 2.3.1 - Οι τύποι των τελεστέων και το μέγεθός τους σε bytes. Το μέγεθος ενός τελεστέου εξαρτάται μόνο από τον τύπο του.

Εκτός από τους παραπάνω τύπους τελεστέων υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται λιγότερο στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών. Τέτοιοι τύποι τελεστέων είναι:
* Συμβολοσειρές χαρακτήρων: ορισμένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών υποστηρίζουν εντολές που εκτελούν πράξεις σε συμβολοσειρές χαρακτήρων. Οι πράξεις αυτές είναι συνήθως αρκετά περιοριστικές και αντιμετωπίζουν το κάθε byte της ακολουθίας σαν ένα μονό χαρακτήρα. Τυπικές πράξεις που υποστηρίζονται για ακολουθίες χαρακτήρων είναι οι συγκρίσεις και οι μετακινήσεις.
* Συμπιεσμένοι δεκαδικοί: ορισμένες αρχιτεκτονικές (για εμπορικούς καθαρά λόγους), υποστηρίζουν έναν δεκαδικό τύπο που ονομάζεται συμπιεσμένος δεκαδικός ή δυαδικά κωδικοποιημένος δεκαδικός και χρησιμοποιούνται 4 ψηφία για την κωδικοποίηση των τιμών 0-9. Άρα, δύο δεκαδικά ψηφία συμπιέζονται σε κάθε byte.
* Ασυμπίεστοι δεκαδικοί: υπάρχουν αριθμητικές ακολουθίες χαρακτήρων που ονομάζονται ασυμπίεστοι δεκαδικοί (unpacked decimal) και παρέχονται από τις εντολές: συμπίεση και αποσυμπίεση, για την μετατροπή από και προς αυτούς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω τύπους τελεστέων με το αντίστοιχο μέγεθός τους σε bytes.

Λέξη

    1 byte

Κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας

    2 bytes

Χαρακτήρας με ASCII κωδικοποίηση

    4 bytes

Μισή λέξη

    8 bytes

Κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας

    4 bytes

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν τελεστέο - λέξη, και ότι η μνήμη είναι χωρισμένη σε θέσεις του ενός byte. Ξεκινώντας από τη θέση μνήμης 1000, γίνεται εγγραφή του τελεστέου αυτού. Ποια θα είναι η επόμενη θέση μνήμης που μπορεί να εγγραφεί ένα νέο δεδομένο; Να επιλέξετε μία από τις παρακάτω απαντήσεις και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Α.1001
Β.1002
Γ.1004

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2