Πίσω

Δραστηριότητα 3

Μεταξύ ποιων περιοχών μεταφέρονται τα δεδομένα στις εντολές μετακίνησης σε έναν υπολογιστή CISC;Στην περίπτωση που δυσκολεύεστε να απαντήσετε, κρίνεται σκόπιμο να ανατρέξετε στην 1η υποενότητα «Κατηγορίες εντολών».


Απάντηση δραστηριότητας 3

Οι εντολές μετακίνησης σε έναν υπολογιστή CISC μεταφέρουν δεδομένα μεταξύ:
α)του επεξεργαστή και της κύριας μνήμη,
β)θέσεων της κύριας μνήμης,
γ)περιοχών του επεξεργαστή.