Κεφάλαιο 5 | Ενότητα1 | Eρωτήσεις Επισκόπησης | Προηγούμενο | Λεξικό όρων


Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν...

Η Είσοδος/Εξόδος είναι το τμήμα ενός υπολογιστικού συστήματος, με το οποίο το σύστημα είναι σε θέση να ανταλλάξει δεδομένα με το περιβάλλον του, δηλαδή είτε με άλλους υπολογιστές είτε με τον άνθρωπο-χρήστη.

Η συστηματική παραμέληση της ανάπτυξης του συστήματος εισόδου/εξόδου αποτελεί τροχοπέδη για την συνολική απόδοση του συστήματος. 

Η απόδοση ενός συστήματος μπορεί να μετρηθεί με τη βοήθεια τόσο του χρόνου απόκρισης , όσο και του ρυθμού διαμεταγωγής.

Τις περισσότερες φορές οι δύο παραπάνω έννοιες είναι αμοιβαία αποκλειόμενες: μικρός χρόνος απόκρισης μπορεί να σημαίνει μεγάλο ρυθμό διαμεταγωγής και το αντίστροφο.

Η εκάστοτε εφαρμογή καθορίζει σε ποίο από τα δύο μέτρα θα δώσουμε σημασία. Υπάρχουν και εφαρμογές που απαιτούν καλό χρόνο απόκρισης και ρυθμό διαμεταγωγής ταυτόχρονα.

Ένα σύστημα είναι σε ισορροπία όταν ο ρυθμός της εισόδου είναι ίσος με τον ρυθμό της εξόδου. Αυτό μας οδηγεί στον Little's Law, ο οποίος συνδυάζει τον μέσο αριθμό των διεργασιών στο σύστημα, τον μέσο ρυθμό άφιξης των νέων διεργασιών και τον μέσο χρόνο εκτέλεσης μιας διεργασίας.