Κεφάλαιο2 | Ενότητα3 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Προηγούμενο | Λεξικό όρων


Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν...

Ο βασικός τρόπος ορισμού των τύπων τελεστέων γίνεται με κωδικοποίηση, ενώ υπάρχουν αρκετοί τύποι τελεστέων που χρησιμοποιούνται στη πλειοψηφία των σημερινών αρχιτεκτονικών.
Το μήκος ενός δεδομένου και η διεύθυνσή του καθορίζουν τον τρόπο που θα προσπελάσουμε το επιθυμητό αντικείμενο στη μνήμη. Υπάρχουν διαφορετικές οργανώσεις των byte μιας λέξης οι οποίες χρησιμοποιούνται για τις αναγκαίες ευθυγραμμίσεις της μνήμης.
Οι αρχιτεκτονικές μπορεί να χρησιμοποιήσουν 10 διαφορετικούς τρόπους διευθυνσιοδότησης, οι οποίοι επηρεάζουν την όλη λειτουργία του υπολογιστή.
Η κωδικοποίηση του συνόλου εντολών του υπολογιστή, καθορίζει το μέγεθος του προγράμματος, την κωδικοποίησή τους σε δυαδική μορφή και την εκτέλεση αυτού από την ΚΜΕ.
Οι βασικοί τρόποι κωδικοποίησης του συνόλου εντολών είναι: σταθερή, μεταβλητή και υβριδική κωδικοποίηση.