Κεφάλαιο2 | Ενότητα2 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Προηγούμενο | Λεξικό όρων 
 
 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν...

Όλοι οι υπολογιστές υποστηρίζουν ένα σύνολό λειτουργιών και κάθε λειτουργία αποτελείται από ένα σύνολο εντολών.

Υπάρχει ένα σύνολο εντολών αλλαγής ροής ελέγχου προγράμματος, που μεταθέτουν τη ροή του προγράμματος, προσφέροντας ευελιξία στην εκτέλεση του προγράμματος.

Οι 2 κυριότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της συνθήκης διακλάδωσης είναι οι: καταχωρητής συνθήκης, σύγκριση και διακλάδωση.

Οι λειτουργίες που υποστηρίζονται από τους υπολογιστές RISC και CISC παρουσιάζουν αρκετές διαφορές.