Πίσω

Παράδειγμα χρήσης των γραμμών ελέγχου και δεδομένων σε μια συναλλαγή αρτηρίας

Εάν ένας δίσκος θέλει να διαβάσει κάποια δεδομένα από τη μνήμη και να τα γράψει σε ένα τομέα,

Ανάλυση του σχήματος 5.3.4: Στη συναλλαγή ανάγνωσης (μεταφορά δεδομένων από τη μνήμη στον επεξεργαστή ή σε συσκευή Ι/Ο) στέλνεται πρώτα στην αρτηρία η διεύθυνση μαζί με τα σχετικά σήματα ελέγχου που προσδιορίζουν ανάγνωση. Στο σχήμα 5.3.4 αυτό σημαίνει ν'απενεργοποιηθεί το σήμα ανάγνωσης. Η μνήμη αποκρίνεται επιστρέφοντας τα δεδομένα στην αρτηρία μαζί με τα κατάλληλα σήματα ελέγχου, σ'αυτή την περίπτωση απενεργοποιεί το σήμα αναμονής. Συνήθως ο επεξεργαστής σε μία λειτουργία ανάγνωσης πρέπει να περιμένει από τη στιγμή που θα στείλει τη διεύθυνση ως τη στιγμή που θα λάβει τα δεδομένα , αντίθετα συνήθως δεν αναμένει σε μία διαδικασία εγγραφής.

Σχήμα 5.3.4 - Μία τυπική διαδικασία ανάγνωσης με αρτηρία. Αυτή η αρτηρία είναι σύγχρονη (βλέπε ενότητα 5). Η ανάγνωση αρχίζει όταν το σήμα ανάγνωσης απενεργοποιείται, και τα δεδομένα δεν είναι έτοιμα μέχρις ότου το σήμα αναμονής απενεργοποιείται.Τέλος παραδείγματος