Πίσω

Παράδειγμα

'Εστω:

Να υπολογιστεί ο κανονικοποιημένος αριθμητικός και γεωμετρικός μέσος καθώς και ο συνολικός κανονικοποιημένος χρόνος εκτέλεσης των προγραμμάτων.

Aπάντηση

Αρχικά κανονικοποιούμε τους χρόνους εκτέλεσης ως προς τη μηχανή Α διαιρώντας τους χρόνους εκτέλεσης για κάθε πρόγραμμα με τους χρόνους εκτέλεσης στον υπολογιστή Α. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια για να κανονικοποιήσουμε ως προς την μηχανή Β μετά ως προς την μηχανή C (οι τιμές φαίνονται στον πίνακα 1 ). Στην συνέχεια υπολογίζουμε τον αριθμητικό και γεωμετρικό μέσο με βάση τους αντιστοιχους τύπους.

Σχήμα 1.1.3 - Σταθμισμένος αριθμητικός μέσος χρόνος εκτέλεσης για τρεις διαφορετικές σταθμίσεις. Η απόδοση του αριθμητικού μέσου ποικίλει και εξαρτάται από τη μηχανή αναφοράς που χρησιμοποιούμε. Παρατηρούμε από το σχήμα 1.1.3 ότι σύμφωνα με τον κανονικοποιημένο αριθμητικό μέσο ως προς την μηχανή Α ο χρόνος εκτέλεσης της μηχανής Β είναι 5 φορές μεγαλύτερος από αυτόν της Α ενώ το αντίθετο συμβαίνει αν κανονικοποιήσουμε ως προς την μηχανή Β. Ο γεωμετρικός μέσος είναι συνεπής και ανεξάρτητος από την κανονικοποιήση. Οι μηχανές Α,Β έχουν την ίδια απόδοση και ο χρόνος εκτέλεσης της C είναι το 0,63 του χρόνου εκτέλεσης των Α,Β (1/1,58=0.63). Δυστυχώς όμως ο ολικός κανονικοποιημένος χρόνος εκτέλεσης του Α είναι 10 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του Β και ο ολικός κανονικοποιημένος χρόνος εκτέλεσης του Β είναι 3 μεγαλύτερος από αυτόν του C.

Υπολογίζω τους κανονικοποιημένους αριθμητικούς μέσους ως προς τον υπολογιστή Α με την βοήθεια του τύπου 1.3. Κατά συνέπεια:

Καν.Αρ.μέσος Α/Α = 1/2*(1+1) = 1
Καν.Αρ.μέσος Β/Α = 1/2*(10+0.1) = 5.05
Καν.Αρ.μέσος C/Α = 1/2*(20+0.02) = 10.11

Ομοίως και για τους κανονικοποιημένους αριθμητικούς μέσους ως προς τους υπολογιστές B και C.
Στη συνέχεια υπολογίζω τους κανονικοποιημένους γεωμετρικούς μέσους. Υπολογίζω πρώτα ως προς τον υπολογιστή Α:

Καν.Γεωμ.μέσος Α/Α = 1
Καν. Γεωμ.μέσος Β/Α = = 1
Καν. Γεωμ.μέσος C/Α = = 0.63

Ομοίως και για τα υπόλοιπα.

Τέλος για τον υπολογισμό του κανονικοποιημένου ολικού χρόνου εκτέλεσης που ζητάει κάνουμε τα εξής:

Πρώτα αν η μηχανή αναφοράς είναι η Α έχω:
Ολικός κανονικοποιημένος χρονοςΑ/Α = (1+1000) / (1+1000) = 1
Ολικός κανονικοποιημένος χρόνος Β/Α = (10+100) / (1000+1) = 0.11
Ολικός κανονικοποιημένος χρόνος C/Α = (20+20) / (1000+1) = 0.04
Ομοίως και για υπολογιστές αναφοράς τους Β και C.