Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 3 | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 1η: Δομή σύγχρονων υπολογιστών

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τη δομή των σύγχρονων υπολογιστών. Θα μάθουμε ποια είναι τα σημαντικότερα τμήματα ενός υπολογιστή και πως αυτά συνεργάζονται ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν τις διάφορες εντολές που περιέχονται στα εκτελέσιμα προγράμματα. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα με το τμήμα του επεξεργαστή που ονομάζεται δίοδος δεδομένων. Τέλος θα δούμε αναλυτικά ποια είναι τα βασικά βήματα εκτέλεσης μιας εντολής.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναφέρετε τα κύρια τμήματα ενός σύγχρονου υπολογιστή και το ρόλο τους στην όλη λειτουργία του,

 

περιγράφετε τη δίοδο δεδομένων του επεξεργαστή του DLX και του PDP-11,

 

παρουσιάζετε τα βασικά βήματα εκτέλεσης μιας εντολής από τον επεξεργαστή του υπολογιστή DLX και του υπολογιστή PDP-11.δίοδος δεδομένων,   μονάδα ελέγχου,  αριθμητική και λογική μονάδα (ALU),  μονάδα μνήμης,  απαριθμητής προγράμματος (PC),   καταχωρητής διευθύνσεων διακοπών (IAR),   καταχωρητής διευθύνσεων μνήμης (MAR),   καταχωρητής δεδομένων (MDR)


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Κύρια τμήματα σύγχρονων υπολογιστών

Δίοδος δεδομένων του υπολογιστή DLX 

Δίοδος δεδομένων του υπολογιστή PDP-11 

Βασικά βήματα εκτέλεσης μιας εντολής από τον επεξεργαστή του DLX 

Βασικά βήματα εκτέλεσης μιας εντολής από τον επεξεργαστή του VAX 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών