Κεφάλαιο 3 | Ενότητα 5 | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Πως γίνεται ο έλεγχος των διακοπών

Η μέθοδος για την ανίχνευση των διακοπών και τη μεταφορά της μονάδας ελέγχου στην κατάλληλη κατάσταση (στη μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων), απεικονίζεται στο σχήμα 3.5.3. Τα δύο είδη διακοπών ανιχνεύονται διαφορετικά:

Αν συνδέσουμε τα σχήματα των σχημάτων 3.2.36, 3.2.37, 3.2.38, 3.2.39, 3.2.40, 3.2.41, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων που περιγράφει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις διακοπές στον υπολογιστή MIPS.

Σχήμα. 3.5.3 - Η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων για την ανίχνευση των διακοπών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Να εξηγήσετε περιληπτικά τι είναι οι διακοπές και πως τις χειρίζεται ο υπολογιστής MIPS.