Κεφάλαιο 3 | Ενότητα 5 | Επόμενο | Λεξικό όρων

Τι είναι οι διακοπές και που οφείλονται

Ο έλεγχος είναι το δύσκολο τμήμα σχεδιασμού ενός επεξεργαστή και οι διακοπές είναι το δύσκολο τμήμα του ελέγχου.
Οι διακοπές (interrupts) είναι αλλαγές στη ροή του ελέγχου που δεν προκαλούνται από το εκτελούμενο πρόγραμμα, αλλά από κάτι άλλο, συνήθως σχετικό με την είσοδο/έξοδο.

Παράδειγμα

Ένα πρόγραμμα μπορεί να δώσει εντολή στο δίσκο να αρχίσει να μεταφέρει πληροφορίες, και να του ζητήσει να στείλει ένα σήμα διακοπής μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά. Η διακοπή σταματά το εκτελούμενο πρόγραμμα και μεταφέρει τον έλεγχο σε ένα χειριστή διακοπών, ο οποίος εκτελεί κάποια κατάλληλη ενέργεια. Όταν τελειώσει, ο χειριστής διακοπών επιστρέφει τον έλεγχο στο πρόγραμμα που διακόπηκε. Θα πρέπει να ξανακινήσει τη διεργασία που διακόπηκε από την από την ίδια ακριβώς κατάσταση που βρισκόταν όταν εμφανίστηκε η διακοπή, που σημαίνει ότι όλοι οι εσωτερικοί καταχωρητές πρέπει να επανέλθουν στην κατάσταση που ήταν πριν από τη διακοπή.

Οι διακοπές μπορεί να οφείλονται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:

Οι διακοπές επηρεάζουν τον κύκλο ρολογιού μιας μηχανής και την επίδοσή της.