Κεφάλαιο 3 | Ενότητα 4 | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Μέγεθος μικροεντολών του DLX

Το μέγεθος μιας ολοκληρωμένης μη κωδικοποιημένης έκδοσης μικροεντολής του DLX υπολογίζεται από τον αριθμό των εισόδων των Σχημάτων 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 συν το μέγεθος του πεδίου σταθεράς (Constant) και του πεδίου της διεύθυνσης μεταπήδησης (Jump address). Η μεγαλύτερη σταθερά είναι 24 και απαιτεί 5 bits για την κωδικοποίηση (χρησιμοποιείται για πράξεις σε byte), και η μεγαλύτερη διεύθυνση είναι 61 και απαιτεί 16 bits(προσδιορίζεται από το σύνολο των μικροεντολών). Το παρακάτω σχήμα δείχνει τα πεδία των μικροεντολών και το πλήθος των bits που απαιτούνται για τις δύο μορφές των μικροεντολών: κωδικοποιημένη (Encoded), μη κωδικοποιημένη (Unencoded). Με την κωδικοποιημένη μορφή απαιτείται ο μισός χώρος αποθήκευσης.

  Dest ALU S1 S2 Constant Misc Cond Jump address Total
Μη κωδικοποιημένη 7 11 9 9 5 6 10 6 =63 bits
Κωδικοποιημένη 3 4 4 4 5 3 4 6 =33 bits