Κεφάλαιο 3 | Ενότητα 4 | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων


Ομαδοποίηση σημάτων ελέγχου

Από τη στιγμή που το υλικό του υπολογιστή δεν επηρεάζεται από το πώς είναι ομαδοποιημένες οι γραμμές ελέγχου σε μία μικροεντολή, οι γραμμές ελέγχου που επιτελούν παραπλήσιες λειτουργίες τοποθετούνται δίπλα για ευκολία στην κατανόηση. Οι ομάδες σχετιζόμενων γραμμών ελέγχου καλούνται πεδία.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μικροεντολής με 8 πεδία:

Destination ALU operation Source1 Source2 Constant Misc Cond Jump Address

Σχήμα 3.4.2 - Ομαδοποιημένα σήματα ελέγχου. Τα Destination, ALU operation, Source1, Source2, Constant, Misc, Cond, Jump Address αποτελούν τα πεδία της μικροεντολής.

Μερικοί υπολογιστές αφιερώνουν ένα πεδίο σε κάθε μικροεντολή για τη διεύθυνση της επόμενης μικροεντολής, αντί να χρησιμοποιούν ένα μετρητή μικροπρογράμματος για να παρέχει την επόμενη μικροεντολή.

Παράδειγμα

Στα δύο παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται η διαφορά μεταξύ των μικροεντολών που χρησιμοποιούν μη ομαδοποιημένα σήματα ελέγχου και των μικροεντολών με ομαδοποιημένα σήματα ελέγχου που προορίζονται για την ALU της διόδου δεδομένων.

Μη ομαδοποιημένα σήματα ελέγχου
 
 
 Destination  ADD
SUB
AND
OR
XOR
SLL
SRL
SLL
 SRA
RSUB Pass S1 Pass S2  Source1 Source2 Constant Misc Cond Jump Address
 ...
      1
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 ... ... ... ... ... ...

Σχήμα 3.4.3 - Μη ομαδοποιημένα σήματα ελέγχου. Τα σήματα αυτά καθορίζουν τι πράξη θα εκτελέσει η ALU, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι μια πράξη πρόσθεσης. Οι αριθμητικές και λογικές εντολές παρουσιάζονται στο σχήμα 3.4.7 της επόμενης υποενότητας.

Όπως παρατηρούμε, το bit που αντιστοιχεί στην εντολή ADD είναι 1, ενώ τα υπόλοιπα είναι 0 (αυτό είναι φυσικό αφού η ALU μπορεί να εκτελέσει μόνο μια απ' αυτές τις εντολές). Το σήμα ελέγχου στέλνεται στη δίοδο δεδομένων και ενεργοποιεί την πράξη της πρόσθεσης στην ALU.

Ομαδοποιημένα σήματα ελέγχου

Οι αριθμητικές και λογικές εντολές είναι 12, έτσι το 2o πεδίο της μικροεντολής του σχήματος 3.4.2 θα αποτελείται από 4 bits (αφού 24=16, επομένως μπορούν να κωδικοποιηθούν μέχρι 16 εντολές). Έτσι μια εντολή πρόσθεσης (ADD) μπορεί να κωδικοποιηθεί με τα bits: 0000, ενώ μια εντολή αφαίρεσης (SUB) μπορεί να κωδικοποιηθεί με τα bits: 0001 κ.ο.κ.
Έτσι αν η μικροεντολή έχει την παρακάτω μορφή, το σήμα ελέγχου που στέλνεται στη δίοδο δεδομένων ενεργοποιεί την πράξη της αφαίρεσης στην ALU.

Destination
0001
Source1
Source2
Constant
Misc
Cond
Jump Address

Σχήμα 3.4.4 - Ομαδοποιημένα σήματα ελέγχου. Τα σήματα αυτά καθορίζουν τι πράξη θα εκτελέσει η ALU, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι μια πράξη αφαίρεσης. Οι αριθμητικές και λογικές εντολές παρουσιάζονται στο σχήμα σχήμα 3.4.7 της επόμενης υποενότητας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Μπορείτε να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο ομαδοποιούνται τα σήματα ελέγχου; Τι κόστος υπάρχει από την ομαδοποίηση αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2