Κεφάλαιο 3 | Ενότητα 3 | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Βελτίωση επίδοσης καλωδιωμένης μονάδας ελέγχου του DLX

Η επίδοση της καλωδιωμένης μονάδας ελέγχου βελτιώνεται με τη μείωση του αριθμού των καταστάσεων από τις οποίες πρέπει να περάσει μια εντολή κατά την εκτέλεσή της. Αν έχουμε αριθμητικές και λογικές εντολές η μείωση των αριθμών καταστάσεων μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Ελάττωση αριθμού καταστάσεων:

Αν καταργηθεί η πρώτη κατάσταση στην οποία είχαμε MAR ¬ PC και η δεύτερη κατάσταση τροποποιηθεί έτσι ώστε να εκτελείται η λειτουργία ΙR ¬ Μ[PC], τότε ο αριθμός των καταστάσεων μειώνεται κατά 1.

Αν έχουμε αριθμητικές και λογικές εντολές μπορούμε να μειώσουμε τις καταστάσεις με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

Χρήση πολυπλέκτη στην είσοδο της ALU:

Χρησιμοποιούμε έναν πολυπλέκτη MUX στην είσοδο της ALU ο οποίος επιλέγει είτε τον καταχωρητή Β είτε την 16-bit απευθείας τιμή, ανάλογα με τον κωδικό λειτουργίας της εντολής που βρίσκεται στον IR. Για παράδειγμα στην εντολή ADD επιλέγεται ο καταχωρητής Β, ενώ στην εντολή ADDI επιλέγεται η 16-bit απευθείας τιμή. Έτσι παραλείπεται η κατάσταση στην οποία φορτωνόταν στον Temp ο Β ή η 16-bit απευθείας τιμή, μειώνοντας έτσι τον αριθμό καταστάσεων κατά 1.

Ορισμός διαφορετικών καταστάσεων:

Ορίζουμε διαφορετικές καταστάσεις για τις αριθμητικές και λογικές εντολές που χρησιμοποιούν απευθείας τιμές ή καταχωρητές. Όπως και στην προηγούμενη μέθοδο παραλείπεται η κατάσταση στην οποία φορτώνεται στον Temp ο Β ή η 16-bit απευθείας τιμή, μειώνοντας έτσι τον αριθμό καταστάσεων κατά 1.