Κεφάλαιο 3 | Ενότητα 3 | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Καλωδιωμένη μονάδα ελέγχου του DLX

Οι εντολές που εκτελούνται στον DLX είναι: μεταφορές δεδομένων (Data transfer) από και προς τη μνήμη, αριθμητικές και λογικές εντολές(ALU), εντολές που θέτουν τον τελεστέο προορισμού ανάλογα με το αποτέλεσμα μιας λογικής πράξης (Set), μεταπήδησης (Jump), διακλάδωσης (Branch). Το παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3.2.5) μας δείχνει το υψηλότερο επίπεδο του αλγοριθμικού διαγράμματος καταστάσεων για τον DLX:

Σχήμα 3.3.5 - Τα κουτιά με ετικέτες Data transfer, ALU, Set, Jump, Branch αντιστοιχούν στο διάγραμμα καταστάσεων που εκτελεί τις αντίστοιχες εντολές. Έτσι για το κουτί που αναφέρεται σε αριθμητικές και λογικές εντολές (ALU) έχουμε το παρακάτω αλγοριθμικό διάγραμμα καταστάσεων.


Σχήμα 3.3.6 - Οι καταστάσεις του βήματος εκτέλεσης και του βήματος επανεγγραφής των αριθμητικών και λογικών εντολών του DLX.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Να σχεδιάσετε το αλγοριθμικό διάγραμμα καταστάσεων για την εκτέλεση της εντολής ADD R1, R2, R3.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

Να σχεδιάσετε το αλγοριθμικό διάγραμμα καταστάσεων για τις εντολές διακλάδωσης, μετά το στάδιο της αποκωδικοποίησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5