Πίσω

Δραστηριότητα 7

   Έστω ότι ο μέσος χρόνος για να ικανοποιηθεί μια αίτηση του δίσκου είναι 50ms και ένα σύστημα Ι/Ο με πολλούς δίσκους παίρνει περίπου 200 Ι/Ο αιτήσεις το δευτερόλεπτο. Να βρείτε ποιος είναι ο μέσος αριθμός των Ι/Ο αιτήσεων στον εξυπηρέτη του δίσκου;


Απάντηση δραστηριότητας 7

   Εφαρμόζοντας τον Little's Law έχουμε:

Μήκος(εξυπηρέτη) = Ρυθμός άφιξης* Χρόνος(ουράς)
                         = 200*0.05 δευτερόλεπτα/δευτερόλεπτα =10 (διεργασίες)
Άρα υπάρχουν 10 αιτήσεις κατά μέσο όρο στον εξυπηρέτη.