Πίσω

Δραστηριότητα 2

   Ο χρόνος αναμονής μιας λειτουργίας I/O για τα 2 συστήματα της προηγούμενης δραστηριότητας (1) διαφέρει. Ο χρόνος αναμονής μιας  I/O στο σύστημα Α είναι ίση με 20 ms, ενώ για το σύστημα Β, η καθυστέρηση είναι 18 ms για τις πρώτες 500 I/Os το δευτερόλεπτο και 25 ms ανά I/O για κάθε I/O μεταξύ 500 και 750 I/O το δευτερόλεπτο. Σε φόρτο εργασίας, κάθε δέκατη συναλλαγή εξαρτάται από την άμεσα εκτελούμενη συναλλαγή και πρέπει να περιμένει για την ολοκλήρωσή της. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός συναλλαγών που ακόμα επιτρέπουν κάθε συναλλαγή να ολοκληρωθεί σε ένα δευτερόλεπτο και δεν υπερβαίνει το I/O εύρος ζώνης της μηχανής; (Για απλότητα, θεωρείστε ότι όλες οι αιτήσεις συναλλαγών φτάνουν στην αρχή του διαστήματος του 1ου-δευτερολέπτου.)


Απάντηση δραστηριότητας 2

Για να εκτελεστεί μια συναλλαγή χρειάζεται 5 I/O ή 50.000 εντολές. Λόγω των χρόνων αναμονής για I/O, ο συνολικός χρόνος για να εκτελεστεί μια συναλλαγή είναι:
100 ms στο σύστημα Α,
90 ms στο σύστημα Β (για τις πρώτες 500 I/Os το δευτερόλεπτο) και
125 ms (για κάθε I/O μεταξύ 500 και 750 I/O το δευτερόλεπτο)
Ο επεξεργαστής είναι αρκετά ισχυρός ώστε να εξυπηρετεί συναλλαγές και από τα 2 συστήματα παράλληλα. Όλες οι 9 πρώτες συναλλαγές ολοκληρώνονται κανονικά μέσα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα για κάθε σύστημα. Η δέκατη συναλλαγή  που καταφθάνει είναι η 5η του Α συστήματος, μετά από 400 ms. Αλλά αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί γιατί πρέπει να περιμένει την 5η εντολή του Β συστήματος που ολοκληρώνεται 450ο ms. Σε αυτό το χρονικό σημείο έχουν εκτελεστεί 5 συναλλαγές από το σύστημα Β και 4 από το πρώτο. Τα ίδια συμβαίνουν για τα υπόλοιπα 450 ms. Άρα στα 900 πρώτα ms έχουν εκτελεστεί 10 συναλλαγές από το σύστημα Β και 8 από το Α.
Τελικά στη διάρκεια του 1ου sec εκτελούνται συνολικά 11 συναλλαγές για το σύστημα Β και 9 από το Α. Δηλαδή στη διάρκεια του πρώτου δευτερολέπτου έχουμε:
Σύστημα Α  (IOPS)max =  9 συναλλαγές/sec
Σύστημα Β   (IOPS)max = 11 συναλλαγές/sec
Ο ρυθμός αυτός παραμένει σχεδόν σταθερός για το Α σύστημα με δυνατότητα βελτίωσης κατά μια συναλλαγή το sec, αν δεν χρειάζεται καμία συναλλαγή του να περιμένει για ολοκλήρωση άλλης. Ωστόσο, ο ρυθμός μειώνεται σημαντικά για το δεύτερο σύστημα μετά από 500 συναλλαγές, όπου έχει αυξηθεί ο χρόνος αναμονής κατά 35% (από 18 ms σε 25 ms). Ο μέγιστος ρυθμός συναλλαγών του Β συστήματος θα διαμορφωθεί τότε στις 8 συναλλαγές/sec.