Πίσω

Δραστηριότητα 9

Να εξηγήσετε τη λειτουργία της παρακάτω εντολής του υπολογιστή DLX χρησιμοποιώντας συμβολισμούς:

BEQZ R4, name
Στην περίπτωση που δυσκολεύεστε, κρίνεται σκόπιμο να επαναλάβετε την ανάγνωση των εντολών ελέγχου του DLX και των παραδειγμάτων.


Απάντηση δραστηριότητας 9

Είναι μια εντολή διακλάδωσης. Με την εντολή αυτή συγκρίνουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή με την τιμή 0 και αν είναι ίσοι τότε ο PC φορτώνεται με την τιμή name. Μπορούμε να εξηγήσουμε την εντολή αυτή χρησιμοποιώντας συμβολισμούς:

If (Regs[R4] == 0)

PC <- name
Έτσι η ροή του προγράμματος μετατίθεται στη διεύθυνση name.