Πίσω

Δραστηριότητα 8

Να εξηγήσετε τη λειτουργία της παρακάτω εντολής του υπολογιστή VAX;

ADDL3 W 200(R3), R2, R1
(Το γράμμα L που βρίσκεται στον κωδικό λειτουργίας δηλώνει ότι η πηγαίοι τελεστέοι στους οποίους θα εκτελεστεί η εντολή είναι μεγέθους 2 bytes.)


Απάντηση δραστηριότητας 8

Η εντολή αυτή προσθέτει το περιεχόμενο του καταχωρητή R2 με έναν πηγαίο τελεστέο που βρίσκεται στη μνήμη. Η διεύθυνση του τελεστέου αυτού υπολογίζεται προσθέτοντας το περιεχόμενο του καταχωρητή R3 την τιμή 200. Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης μεταξύ των δύο πηγαίων τελεστέων (περιεχόμενο R2 + (περιεχόμενο R3 + 200)), αποθηκεύεται στον καταχωρητή R1. Ο αριθμός 3 που βρίσκεται στον κωδικό εντολής, δηλώνει ότι οι τελεστέοι είναι τρεις.