Πίσω

Δραστηριότητα 7

* Να περιγράψετε την εκτέλεση της εντολής του DLX: ADDI R1, R2, #28.
* Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν το περιεχόμενο του καταχωρητή R2 είναι 122;
* Να εκτελέσετε την παραπάνω εντολή, χρησιμοποιώντας το λογισμικό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://hermes.di.uoa.gr/DLXSim/instruction/instr.html
* Να συγκρίνετε το αποτέλεσμα με την απάντηση που δώσατε.


Απάντηση δραστηριότητας 7

* Η εντολή ADDI R1, R2, #28 προσθέτει το περιεχόμενο του καταχωρητή R2 με την τιμή 28 και τοποθετεί το αποτέλεσμα στον καταχωρητή R1.
* Το αποτέλεσμα θα είναι το 150 και θα εγγραφεί στον καταχωρητή R1.