Πίσω

Δραστηριότητα 6

Έστω η παρακάτω εντολή φόρτωσης του DLX: LW R1,50(R2).
* Αν το περιεχόμενο του καταχωρητή R2 είναι 100, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά την εκτέλεση της εντολής;
* Να εκτελέσετε την παραπάνω εντολή, χρησιμοποιώντας το λογισμικό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://hermes.di.uoa.gr/DLXSim/instruction/instr.html
* Να συγκρίνετε το αποτέλεσμα με την απάντηση που δώσατε.


Απάντηση δραστηριότητας 6

Με την εντολή αυτή φορτώνεται στον καταχωρητή R1, το περιεχόμενο της διεύθυνσης μνήμης, η οποία υπολογίζεται προσθέτοντας την τιμή 50 στο περιεχόμενο του καταχωρητή R2. Επομένως γίνεται η πρόσθεση της τιμής 50 και του περιεχομένου του καταχωρητή R2 (100) και το αποτέλεσμα (150) φορτώνεται στον καταχωρητή R1.