Πίσω

Δραστηριότητα 5

Ποια είναι η λειτουργία της παρακάτω εντολής του VAX:

MOVB 150(R1), (R2)

αν [R1] = 50 και [R2]=300;
(Το Β στην εντολή σημαίνει πως το δεδομένο που θα μετακινηθεί είναι μεγέθους 1 byte.)


Απάντηση δραστηριότητας 5

Με την εντολή αυτή μετακινούνται τα δεδομένα που βρίσκονται στη θέση μνήμης 200 (η διεύθυνση υπολογίζεται προσθέτοντας το περιεχόμενο του καταχωρητή R1 που είναι το 50 με την τιμή 150), στη θέση μνήμης με διεύθυνση 300 (το περιεχόμενο του καταχωρητή R2).