Πίσω

Παράδειγμα

  Δεχόμαστε ότι όσο πηγαίνουμε σε υψηλότερες συσχετιστικότητες θα αυξάνεται ο κύκλος ρολογιού (όπως παρακάτω:

κύκλος ρολογιού 2-δρόμων =1.10 * κύκλος ρολογιού 1-δρόμου
κύκλος ρολογιού 4-δρόμων =1.12 * κύκλος ρολογιού 1-δρόμου
κύκλος ρολογιού 8-δρόμων =1.14 * κύκλος ρολογιού 1-δρόμου

  Θεωρώντας ότι ο χρόνος επιτυχίας είναι 1 κύκλος ρολογιού, ότι ποινή αποτυχίας για κρυφή μνήμη άμεσης αντιστοίχησης είναι 50 κύκλοι ρολογιού και χρησιμοποιώντας τον πίνακα 1

για το ρυθμό αποτυχίας, για ποιο μέγεθος κρυφής μνήμης αληθεύει κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις 1, 2, 3;

  1. Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης συνολο-συσχετιστική οργάνωση 8-δρόμων < Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης συνολο-συσχετιστική οργάνωση 4-δρόμων
  2. Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης συνολο-συσχετιστική οργάνωση 4-δρόμων < Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης συνολο-συσχετιστική οργάνωση 4-δρόμων
  3. Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης συνολο-συσχετιστική οργάνωση 2-δρόμων < Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης συνολο-συσχετιστική οργάνωση 1-δρόμου

Aπάντηση

Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης για κάθε συσχετιστικότητα είναι:

Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης συνολο-συσχετιστική οργάνωση 8-δρόμων =
= Χρόνος επιτυχίας 8-δρόμων + Ρυθμός αποτυχίας 8-δρόμων x Ποινή αποτυχίας1-δρόμου
= 1.14 + Ρυθμός αποτυχίας 8-δρόμων x 50

Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης 4-δρόμων = 1.12 + Ρυθμός αποτυχίας x 50
Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης 2-δρόμων = 1.10 + + Ρυθμός αποτυχίας x 50
Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης 1-δρόμου = 1.00 + + Ρυθμός αποτυχίας x 50

  Η ποινή αποτυχίας είναι η ίδια σε κάθε περίπτωση, για αυτό την αφήνουμε ίση με 50 κύκλους ρολογιού. Για παράδειγμα, ο Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης για κρυφή μνήμη άμεσης αντιστοίχησης μεγέθους 1-KB είναι:

Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης 1-δρόμου = 1.00 + (0.133 * 50) = 7.65

  Και ο χρόνος για μία συνολο-συσχετιστική 8-δρόμων κρυφή μνήμη μεγέθους 128–ΚΒ είναι:

Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης 8-δρόμων = 1.14 + (0.006 x 50) = 1.44

Χρησιμοποιούμε αυτούς του τύπους και τις προβλέψεις του ρυθμού αποτυχίας από τον πίνακα :

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πίνακα που θα δείχνει το Μέσο χρόνο προσπέλασης μνήμης για κάθε κρυφή μνήμη και συσχετιστικότητα. Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι οι τρεις προτάσεις τις εκφώνησης ισχύουν για κρυφές μνήμες μικρότερες ή ίσες των 16ΚΒ. Αρχίζοντας με 32ΚΒ παρατηρούμε ότι ο Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης 4-δρόμων είναι μικρότερος από ότι για 2-δρόμων, για 2-δρόμων είναι μικρότερος από ότι για 1-δρόμου, αλλά για μια 8-δρόμων κρυφή μνήμη δεν είναι μικρότερος από μια 4-δρόμων.