Πίσω

Παράδειγμα - Σύνολο-συσχετιστική Κρυφή Μνήμη 2 δρόμων

Υποθέτουμε ότι διαθέτομε έναν υπολογιστή με τα παρακάτω στοιχεία: η κύρια μνήμη έχει μέγεθος 1 ΜΒ (220 bytes), η κρυφή μνήμη έχει μέγεθος 1 KB (210) και το μέγεθος των μπλοκ που περιέχει είναι 8 bytes (23 bytes). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις της κύριας μνήμης έχουν μήκος 20 bit. Η κρυφή μνήμη αποτελείται από 210/23 = 27 μπλοκ ή 128 μπλοκ. Να προσδιορίσετε τα βήματα του εντοπισμού όταν η οργάνωση της κρυφής μνήμης είναι 2 δρόμων Σύνολο-συσχετιστική, για αίτηση του επεξεργαστή από τη διεύθυνση κύριας μνήμης (5F012)16 .

Aπάντηση
  1. Τμηματοποίηση της διεύθυνσης

    Στην συνολο-συσχετιστική μνήμη 2 δρόμων η κρυφή μνήμη είναι οργανωμένη σε σύνολα και το κάθε σύνολο περιέχει δύο μπλοκ. Συνεπώς στην κρυφή μνήμη του παραδείγματός μας υπάρχουν 26 (64) σύνολα. Από τα 20 bits μιας διεύθυνσης μνήμης τα 3 λιγότερο σημαντικά αποτελούν το πεδίο μετατόπισης και καθορίζουν την διεύθυνση του byte μέσα στο μπλοκ της κρυφής μνήμης. Τα επόμενα 6 bits καθορίζουν το σύνολο της κρυφής μνήμης που αντιστοιχεί στη διεύθυνση αυτή ενώ τα υπόλοιπα 11 bits (20-6-3) καθορίζουν την ετικέτα της διεύθυνσης αυτής (βλέπε ακόλουθο σχήμα).

  2. Επιλογή του συνόλου με διεύθυνση 0000102
  3. Ελέγχεται ταυτόχρονα η ετικέτα στα δύο μπλοκ του συνόλου 0000102 της κρυφής μνήμης και το ψηφίο εγκυρότητας.
Αποτέλεσμα του Εντοπισμού

Εάν η ετικέτα κάποιου από τα δύο μπλοκ του συνόλου 0000102 της κρυφής μνήμης ταυτίζεται με την ετικέτα 010111110002 της διεύθυνσης της κύριας μνήμης και το ψηφίο εγκυρότητας έχει τεθεί (V=1) τότε έχουμε επιτυχία διαφορετικά έχουμε αποτυχία της κρυφής μνήμης.  Ένδειξη τέλους Παραδείγματος στον Εντοπισμό