Πίσω

Παράδειγμα - Κρυφή Μνήμη πλήρως συσχετιστική

Παράδειγμα - Κρυφή Μνήμη άμεσης αντιστοίχησης

Υποθέτουμε ότι διαθέτομε έναν υπολογιστή με τα παρακάτω στοιχεία: η κύρια μνήμη έχει μέγεθος 1 ΜΒ (220 bytes), η κρυφή μνήμη έχει μέγεθος 1 KB (210) και το μέγεθος των μπλοκ που περιέχει είναι 8 bytes (23 bytes). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις της κύριας μνήμης έχουν μήκος 20 bit. Η κρυφή μνήμη αποτελείται από 210/23 = 27 μπλοκ ή 128 μπλοκ. Να προσδιορίσετε τα βήματα του εντοπισμού όταν η οργάνωση της κρυφής μνήμης είναι πλήρως συσχετιστική, για αίτηση του επεξεργαστή από τη διεύθυνση κύριας μνήμης (5F012)16 .

Aπάντηση
  1. Τμηματοποίηση της διεύθυνσης

    Για την τμηματοποίηση μιας διεύθυνσης της κύριας μνήμης με μήκος 20 bits επιλέγονται τα 3 λιγότερα σημαντικά bits, τα οποία αποτελούν το πεδίο μετατόπισης για τον καθορισμό του byte μέσα στο μπλοκ της κρυφής μνήμης, ενώ τα υπόλοιπα 17 bit αποτελούν το πεδίο ετικέτας.

  2. Δεν γίνεται επιλογή μπλοκ δεδομένου ότι σ' αυτήν την οργάνωση η αντιστοίχηση γίνεται σε οποιοδήποτε ελεύθερο μπλοκ της κρυφής μνήμης
  3. Γίνεται ταυτόχρονα σύγκριση της ετικέτας όλων των μπλοκ της κρυφής μνήμης με την ετικέτα 010111110000000102 της διεύθυνσης της κύριας μνήμης και έλεγχος του ψηφίου εγκυρότητας.
Αποτέλεσμα του Εντοπισμού

Εάν η ετικέτα κάποιου μπλοκ της κρυφής μνήμης ταυτίζεται με την ετικέτα 010111110000000102 της διεύθυνσης της κύριας μνήμης και το ψηφίο εγκυρότητας έχει τεθεί (V=1) τότε έχουμε επιτυχία διαφορετικά έχουμε αποτυχία της κρυφής μνήμης.  Ένδειξη τέλους Παραδείγματος στον Εντοπισμό