Πίσω

Παράδειγμα - Κρυφή Μνήμη άμεσης αντιστοίχησης

Υποθέτουμε ότι διαθέτομε έναν υπολογιστή με τα παρακάτω στοιχεία: η κύρια μνήμη έχει μέγεθος 1 ΜΒ (220 bytes), η κρυφή μνήμη έχει μέγεθος 1 KB (210) και το μέγεθος των μπλοκ που περιέχει είναι 8 bytes (23 bytes). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις της κύριας μνήμης έχουν μήκος 20 bit. Η κρυφή μνήμη αποτελείται από 210/23 = 27 μπλοκ ή 128 μπλοκ. Να προσδιορίσετε τα βήματα του εντοπισμού όταν η οργάνωση της κρυφής μνήμης είναι άμεσης αντιστοίχησης, για αίτηση του επεξεργαστή από τη διεύθυνση κύριας μνήμης (5F012)16 .

Aπάντηση

Η τμηματοποίηση μιας διεύθυνσης της κύριας μνήμης αρχίζει από τα λιγότερο σημαντικά ψηφία της διεύθυνσης και σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται ως εξής:
Από τα 20 bits μιας διεύθυνσης μνήμης τα 3 λιγότερο σημαντικά αποτελούν το πεδίο μετατόπισης και καθορίζουν την διεύθυνση του byte μέσα στο μπλοκ της κρυφής μνήμης. Τα επόμενα 7 αποτελούν το πεδίο δείκτη και καθορίζουν το μπλοκ της κρυφής μνήμης που αντιστοιχεί στη διεύθυνση αυτή ενώ τα υπόλοιπα 10 bits (20-7-3) καθορίζουν την ετικέτα της διεύθυνσης αυτής.
Η λειτουργία του Εντοπισμού για μια αίτηση ανάγνωσης του επεξεργαστή από τη διεύθυνση κύριας μνήμης (5F012)16 η οποία αντιστοιχεί στην δυαδική διεύθυνση 0101 1111 00 00 0001 00102 γίνεται με τα παρακάτω βήματα:

  1. Τμηματοποίηση της διεύθυνσης

  2. Επιλογή του μπλοκ με διεύθυνση 00000102
  3. Σύγκριση της ετικέτας του μπλοκ με την ετικέτα 01011111002 και έλεγχος του V.
Αποτέλεσμα του Εντοπισμού

Εάν η ετικέτα του μπλοκ 00000102 της κρυφής μνήμης ταυτίζεται με την ετικέτα 01011111002 της διεύθυνσης της κύριας μνήμης και το ψηφίο εγκυρότητας έχει τεθεί (V=1) τότε έχουμε επιτυχία διαφορετικά έχουμε αποτυχία της κρυφής μνήμης.  Ένδειξη τέλους Παραδείγματος στον Εντοπισμό