Πίσω

Παράδειγμα

Συνεχίζοντας το παράδειγμα με τον υπολογιστή που διαθέτει κύρια μνήμη 32 bytes, κρυφή μνήμη 8 bytes και μέγεθος μπλοκ 1 byte, για τη δομή ενός μπλοκ της κρυφής μνήμης έχουμε:

Κρυφή Μνήμη άμεσης αντιστοίχησης
Τα μπλοκ της κρυφής μνήμης θα έχουν την παρακάτω δομή :

Κρυφή μνήμη πλήρως συσχετιστική
Τα μπλοκ της κρυφής μνήμης θα έχουν την παρακάτω δομή :

Συνολο-συσχετιστική κρυφή μνήμη 2 δρόμων

Σε αυτό το είδος της κρυφής μνήμης τα μπλοκ της κρυφής μνήμης είναι οργανωμένα σε σύνολα και το κάθε σύνολο περιέχει δύο μπλοκ.Συνεπώς τα μπλοκ αυτής της κρυφής μνήμης θα έχουν την παρακάτω δομή :