Πίσω

Δραστηριότητα 5

Έστω μία κρυφή μνήμη με 8 μπλοκ και μια κύρια μνήμη που έχει 32 μπλοκ. Η συνολο-συσχετιστική οργάνωση έχει 4 σύνολα με 2 μπλοκ ανά σύνολο. Να προσδιορίσετε τη διεύθυνση του μπλοκ της κρυφής μνήμης που προσδιορίζει το μπλοκ 12 της κύριας μνήμης, χρησιμοποιώντας και τους τρεις τρόπους αντιστοίχησης. Θεωρήστε ότι δεν υπάρχει τίποτα στη κρυφή μνήμη (είναι άδεια). Στη συνέχεια να απεικονίσετε τις πιθανές τοποθετήσεις των μπλοκ ανάλογα με το είδος της απεικόνισης για την κρυφή μνήμη και να συγκρίνετε την απάντησή σας με το σχήμα 4.2.3.


Απάντηση δραστηριότητας 5

* Στην περίπτωση της πλήρως συσχετιστικής, το μπλοκ 12 της κύριας μνήμης μπορεί να μπει στη θέση οποιουδήποτε από τα 8 μπλοκ της κρυφής μνήμης.
* Με την άμεση αντιστοίχηση, το μπλοκ 12 μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στο μπλοκ 4 (12 mod 8) της κρυφής μνήμης.
* Στην περίπτωση συνολο-συσχετιστικής κρυφής μνήμης το μπλοκ επιτρέπεται να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο σύνολο 0 (12 mod 4). Με δύο μπλοκ ανά σύνολο, αυτό σημαίνει ότι το μπλοκ 12 μπορεί να τοποθετηθεί ή στο μπλοκ 0 ή στο μπλοκ 1 του συνόλου 0 της κρυφής μνήμης.
Στο σχήμα 4.2.3 απεικονίζεται οι πιθανές τοποθετήσεις των μπλοκ ανάλογα με το είδος της απεικόνισης για την κρυφή μνήμη.