Πίσω

Δραστηριότητα 4

α) Να απαριθμήστε τους διαφορετικούς τρόπους αντιστοίχησης της ενός μπλοκ της κύριας μνήμης στην κρυφή μνήμη και να περιγράψετε συνοπτικά κάθε έναν από αυτούς. Στην περίπτωση που δυσκολεύεστε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή, κρίνεται σκόπιμο να επαναλάβετε την ανάγνωση της παραγράφου που μόλις διαβάσατε και έχει τίτλο: «Η αντιστοίχηση ενός μπλοκ της κύριας μνήμης στην κρυφή μνήμη».
β) Να συσχετίσετε τους τρόπους αντιστοίχησης μεταξύ τους, όπου θεωρείτε πως είναι εφικτό.


Απάντηση δραστηριότητας 4

β) Μία κρυφή μνήμη άμεσης αντιστοίχησης με μέγεθος m μπλοκ, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια 1 δρόμου συνολο-συσχετιστική μνήμη ή εναλλακτικά ότι περιέχει m σύνολα με 1 μπλοκ ανά σύνολο. Αντίστοιχα, μία πλήρως συσχετιστική κρυφή μνήμη με μέγεθος m μπλοκ μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια m δρόμων συνολο-συσχετιστική ή εναλλακτικά ότι περιέχει 1 σύνολο με m μπλοκ ανά σύνολο.